ALATES 1 august 2024 ASUB PIKA MAJA AADRESSIL KASTANI 183C. Selleks, et teha Kastani tänava majja taotlus tuleb valida arno keskkonnas Kunstipõnnid Pikk. Peale tegevusloa menetlust muudame ka arno keskkonnas lastehoiu nime Kunstipõnnid Kastaniks!! Link: https://arno.tartu.ee/ctrl/ee/Lasteaiad/vaata/102
                                       KASTANI MAJA

KUNSTIPÕNNID on armas ja sõbralik päevahoid lastele vanuses 1,5-7 aastat. Oleme oma väikesearvuliste rühmadega loonud parimad tingimused sinu lapse arengu toetamiseks. Meie päevahoid toimib täpselt samamoodi nagu tavaline lasteaed, aga meil on paremad võimalused pühendamaks igale lapsele märksa rohkem isiklikku tähelepanu, nendega vestelda ja aidata neil avastada maailma.

Me viime läbi tunde ja loometegevusi vastavalt lapse vanusele hõlmates liikumist, kuulamist, vaatlemist, uurimist, kõnelemist, muusikat, käsitööd ja palju muud.
Meie LASTEHOIU peamiseks omapäraks ongi väikesed, hubased ja kodused rühmad, kus õpetajad tegelevad iga lapsega individuaalselt. Meie õpetajad on väga sõbralikud ning  kõigil on läbitud vajalikud koolitused, et toime tulla lapse iga tujuga.


Meie töö peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, sealhulgas ka kõlbelist, emotsionaalset ja esteetilist arengut, et kujuneks terviklik ja positiivne minapilt eelduseks igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Kunstipõnnide eralastehoiu väärtused on:

1. Hoolivus
2. Turvalisus
3. Koostöö
4. Loovus
5. Lapsest lähtuv lähenemine


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID:

Soodustada laste sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut nende kujunemisel toimetulevateks isiksusteks.
Luua õppimist ja arengut toetav keskkond.
Toetada ja nõustada peresid laste kasvatamisel.
Kaasa aidata sõbraliku ja erinevuste suhtes salliva maailmavaate kujunemisele.
Kujundada tervislikke eluviise ja harjumusi.
Toetada last viisakaks ja teisi arvestavaks inimeseks kasvamisel.
Julgustada laste aktiivsust ja iseseisvust, loovat mõtlemist.
Saavutada valmisolek kooliks.
Pöörata tähelepanu sotsiaalsete oskuste kujundamisele.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED:

Õppe- ja kasvatustöös arvestatakse eelkõige lapse arengut.
Oluline on sallivus – nii isiksuslike, rahvuslike kui arenguliste erinevuste suhtes – ja seda nii suhtumises lastesse kui täiskasvanute vahel.
Väärtustatakse viisakust suhtlemises ja käitumises.
Tähistatakse rahvuslikke tähtpäevi, hinnatakse eesti kultuuripärandit ja traditsioone.
Hinnatakse tervislikku elu – ja mõtteviisi, töö planeerimisel arvestatakse tasakaalustatud päeva põhimõtteid.
Õpetamisel arvestatakse järk – järgulisuse, lihtsamalt keerulisemale, mängulisuse printsiipe.
Hinnatakse erinevaid metoodikaid ja õpetamise viise.
Väärtustatakse lastes loovust, iseseisvust, aktiivsust.
Õppe- ja kasvatustegevuses tehakse koostööd peredega.


Asume kahel aadressil:
Kastani 183c, mis mahutab kokku 28 last  

Anne 53a, mis mahutab kokku 42 last

LASTEHOID ON AVATUD 7.45-17.45

Lapsevanem peab täitma ARNOs oma lapse kohta eralastehoiu taotluse (vastav nupp lapse juures) analoogselt munitsipaallasteaedade ja -hoidudega.

E-keskkond ARNO on leitav:

www.tartu.ee/arno Kuna ARNO ei näita meie hoiu hetke olukorda vabanevate kohtade suhtes - siis võtke julgesti ühendust ning leiame koos kõigile sobiva lahenduse. Eelis järjekorras saavad koha meie juures Tartu linna sissekirjutusega lapsed. Kui aga kohti jääb üle, siis võtame vastu ka teiste KOVide lapsi, eeldusel et võõras KOV toetab Tartu linna erahoidu.